Ułatwienia dostępu

+ 48 81 859 59 13

sekretariat@mbppulawy.pl

Otwarte wt.-nd. w godz. 10.00 - 16.00

Muzeum Badań Polarnych w Puławach 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://mbpulawy.pl

Muzeum Badań Polarnych w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona www Muzeum Badań Polarnych w Puławach..

  • Data publikacji strony internetowej: 2021.04.07.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-07.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-06.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Nakonieczny, sekretariat@mbppulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 81 859 59 13  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Muzeum Badań Polarnych w Puławach.

Znajduje się pod adresem: Puławy ul.4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18. Sale wystawowe znajdują się na parterze budynku. Na parkingu znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, dostępne dla zwiedzających w godzinach otwarcia ekspozycji. Wejście prowadzi bezpośrednio do kasy muzealnej i na sale ekspozycyjne znajdujące się na parterze budynku.

Opis dostosowań – toalety dla niepełnosprawnych

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w budynku głównym przy ul.4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Pojazdy osób niepełnosprawnych mają prawo wjechać na każdy parking udostępniany przez Muzeum.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku muzeum pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Opcja niedostępna . 

Aplikacje mobilne

Brak

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowe informacje.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą  poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób.

Strona jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

W górnej prawej części strony znajduje się narzędzie za pomocą którego można uruchomić opcje przeglądania strony:

  • „Odwróć kolory”
  • „Monochromatyczna strona”
  • „Skalowanie  czcionek i wierszy”
  • „Zaznaczanie linków”
  • „Zaznaczanie nagłówków”

Po zaznaczeniu tekstu i linku  możliwe jest odczytanie go przez lektora.

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie strony. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.4

Muzeum jest instytucją współfinansowaną ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Lubelskiego.

Biuletyn informacji

Kontakt

Informacja

Status muzeum:
Otwarte wt.- nd.
w godz. 10.00 - 16.00

© 2022 Muzeum Badań Polarnych